Bashkia Tirane, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 140-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

  • 139-Përgjegjës Sektori, Sektori i Arkivës Digjitale,Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është: 1. Miranda Barhani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

  • 141-Specialist, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve, Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem, Kategoria IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.