Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Drejtor,Drejtoria e Monitorimit të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit të Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Kandidati i kualifikuar është: Gentian Myrta

Testimi do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

  • 116-Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore,Rekrutimit dhe Procedurave,Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithsme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë:

Alesia Metalla

Bekim Mulaj

Testimi do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 115 – Drejtor i Pergjithshem,Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tirane, Kategoria II-a

Kandidati i kualifikuar është: Berta Piro

Testimi do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

  • 133-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është: 1. Mikel Karaj

Testimi do të zhvillohet më datë 21/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë