BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 135- Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse – Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.8, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar