BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 111- Specialist Jurist, Sektori i Shërbimeve Mbështetese, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake 5, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-b

Kandidatët fitues janë:

1. Mateo Hoxha 83 pikë

2. Nertila Nuraj 78 pikë

3. Guina Myrta 77 pikë

4. Ivana Horanlliu 75 pikë

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 137- Drejtor, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Kandidati i kualifikuar është:

1. Ami Çarçani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 136- Përgjegjës Sektori, Sektori i Partneriteteve Strategjike, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

  • 133- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

  • 131- Përgjegjës Sektori,Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Kontratave e Marrëveshjeve,Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Liçensimit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Bekim Mulaj

2. Elda Disha

3. Erjola Lame

4. Erjon Palla

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.