BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te pikes 13, te
Kreut II, te Vendimit nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne
perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te levizjes paralele
dhe kerkesave te posacme te percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se per pozicionin:

  • 137- Drejtor, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diaspores dhe Migracionit, Drejtoria e
    Pergjithshme e Integrirnit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Basbkia
    Tirane, Kategoria: 11-b

Kandidati i kualifikuar eshte: 1. Ami Carcani 

lntervista e strukturuar me goje dote zhvillohet me date 15/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tirane.