Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 134- Pergjegjes Sektori, Sektori Zbatimit dhe i Monitorimit të Politikave dhe Konceptimit të Akteve,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a
  • Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 130- Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.11, Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Albulena Tamo         21. Jona Dusha

2. Alvisa Toska             22. Joneda Ndoni

3. Anisa Boka                23. Klaudia Ndoci

4. Armand Qoqja          24. Krista Shehaj

5. Beklie Koltraka         25. Luisa Keta

6. Danjela Derja            26. Marsida Liço

7. Delinda Muçollari     27. Matilda Dhana

8. Doljana Velia              28. Megi Bajziti

9. Drilona Sylaj               29. Melisa Rusi

10. Elda Morina              30. Mereme Sina

11. Elda Disha                   31. Ornela Quku

12. Emiljano Boci             32. Redinela Azizaj

13. Erjola Lame                33. Romina Tafaj

14. Erjon Palla                  34. Romir Islamaj

15. Eva Fera                       35. Samuel Dogjani

16. Fabjola Ahmeti           36. Shkëndiana Hazizolli

17. Flaura Mersini             37. Shpresa Muha

18. Flogert Muça                38. Vanesa Cako

19. Iris Erebara                  39. Zerina Tamo

20. Iris Hysa

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/03/2024 ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 132- Përgjegjës Sektori, Sektori i Menaxhimit të Terreneve Sportive, Drejtoria e Sportit, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Kandidati i kualifikuar është:

1. Trendafil Brati

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024,  ora 13:00 Bashkia Tiranë.