Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • 115- Drejtor i Pergjithshem, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tirane, Kategoria II-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 132- Përgjegjës Sektori,Sektori i Menaxhimit të Terreneve Sportive, Drejtoria e Sportit,Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 133- Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 • Pergjegjes Sektori, Sektori Zbatimit dhe i Monitorimit të Politikave dhe Konceptimit të Akteve,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm ,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 118- Drejtor,Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 119- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 117- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 116- Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore,Rekrutimit dhe Procedurave,Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithsme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 123- Drejtor, Drejtoria e Monitorimit Financiar të Ndërmarrjeve dhe Sha-ve, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Kategoria II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Përgjegjës Sektori,Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural ,Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit,Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit te Puneve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 122- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit me Donatoret, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar