BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Drejtor,Drejtoria e Monitorimit Financiar të Ndërmarrjeve dhe Sha-ve,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Përgjegjës Sektori,Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural ,Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit,Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit te Puneve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 126- Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike ,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 • 117- Drejtor i Përgjithshëm ,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Drejtor,Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 • Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit, Statistikave dhe Monitorimit të Procedurave,Drejtoria e Prokurimeve Administrative dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithsme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • Përgjegjës Sektori,Sektori i Dizajnit dhe Produktit Kreativ,Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 128- Përgjegjës Sektori,Sektori i Publikimeve Digjitale,Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 • Përgjegjës Sektori,Sektori i Diasporës dhe Migracionit,Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

 • Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit me Donatoret, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 • 119 – Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Ad-ministrimit të NJA dhe Emergjencave Civile,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a,

nuk ka kandidat per te vazhduar.

 • 112- Përgjegjës Sektori,Sektori i Programeve dhe Projekteve Smart, Drejtoria e Inovacionit,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Ina Kraja

2. Miranda Allkja

Testimi do të zhvillohet më datë 4/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 • 110- Përgjegjës Sektori,Sektori i Koordinimit të Projekteve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arjela Selimi

Testimi do të zhvillohet më datë 19/02/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19/02/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 • 110- Përgjegjës Sektori,Sektori i Koordinimit të Projekteve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alma Kordoni

2. Artenisa Alushi

3. Iva Bezhani

4. Loredana Duka

5. Marsida Shahini

6. Marsida Liço

7. Ornela Quku

Testimi do të zhvillohet më datë 19/02/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19/02/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 • 111- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetese, Njësia Administrative , Njësia Bashkiake 5,Bashkia Tiranë, Kategoria : III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alfrida Shaha

2. Era Luli

3. Erjon Palla

4. Ermana Balla

5. Euljan Eskiu

6. Guina Myrta

7. Ivana Horanlliu

8. Joneda Ndoni

9. Lediana Myrteveliu

10. Martine Marku

11. Mateo Hoxha

12. Nertila Nuraj

13. Nurela Divintari

14. Shkëndiana Hazizolli

15. Vanesa Cako

16. Xheni Cane

Testimi do të zhvillohet më datë 19/02/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22/02/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Specialist për Urbanistikën,Sektori i Shërbimeve Publike , Lagje 12,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Anisa Osmani

2. Dritan Lesaj

3. Ebi Allko

4. Edlira Dervishi

5. Elvis Muca

6. Klodian Disha

7. Livjan Myrto

8. Pamela Tola

9. Rejmona Baholli

10. Sidorela Isufi

11. Silva Ndoca

 

Testimi do të zhvillohet më datë 4/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.