BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

111- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetese, Njësia Administrative , Njësia Bashkiake 5,Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

107- Përgjegjës Sektori Shërbime Mbeshtetëse,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.3, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

108- Specialist,Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Pergjithshme e Medias dhe Komunikimit, ,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ambra Legisi

2. Anila Vataj

3. Armelinda Sufali

4. Aurora Tarie

5. Besarda Blloku

6. Dhurata Blliku

7. Elda Gjuzi

8. Elvi Bogdani

9. Ermelinda Priska

10. Ersela Cibaku

11. Eva Papa

12. Flavian Sokolli

13. Ilir Gjorga

14. Isan Goxhi

15. Keti Flamuraj

16. Klevis Malaj

17. Parid Ohri

18. Patricia Fishekaj

19. Sara Allushi

20. Sidorela Xhelo

21. Sulgen Avdulla

22. Xheni Krypi

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

109- Specialist,Sektori i Mikroplanifikimit, Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

109- Specialist,Sektori i Shqyrtimit të Aplikimeve , Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Anita Tare

2. Besjan Lako

3. Daklea Hyraj

4. Igli Shehi

5. Iriola Kote

6. Kristjana Nuho

 

Testimi do të zhvillohet më datë 29/01/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1/02/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

106- Specialist,Sektori i Prokurimeve te Sherbimeve te Infrastruktures Publike, Drejtoria E Prokurimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike,Bashkia Tiranë,Kategoria III-b

Kandidati fitues është:

· Gerond Labi 77 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

110- Përgjegjës Sektori, Sektori i Koordinimit të Projekteve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.