Bashkia Tirane, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

102- Specialist,Sektori I Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore , Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Shaqe Fejzo

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

99- Përgjegjës Sektori,Sektori i Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Elinda Sulejmani

Testimi do të zhvillohet më datë 26/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

100- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Pritjeve Zyrtare, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

100- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Pritjeve Zyrtare, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alma Deja

2. Iva Bezhani

3. Marlin Lako

4. Nurela Divintari

5. Shkëndiana Hazizolli

6. Xheni Jaku

 

Testimi do të zhvillohet më datë 26/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

102- Specialist,Sektori I Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore , Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Shaqe Fejzo

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

98- Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Publike,Sektori i Shërbimeve Publike,Lagje 12, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Dionisa Dajti

Testimi do të zhvillohet më datë 15/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

97- Specialist për Urbanistikën,Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njësia Administrative Pezë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Edmond Kolgjini

2. Egi Metohu

3. Fjordi Rroshi

4. Ira Balukja

Testimi do të zhvillohet më datë 15/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Drejtor,Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,BashkiaTiranë, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Adela Krajka

Testimi do të zhvillohet më datë 26/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

95- Specialist,Sektori I Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ilda Hajdari

2. Xhesika Beshiri