BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

46-Drejtor,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore,Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

46- Drejtor,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore,Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arnis Hoxha

2. Sidorela Qyra

 

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

47- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Energji Telekomunikimit, Drejtoria e Rrjeteve,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Eltion Mema

2. Greta Dhaskali

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

49-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente,Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Marianthi Pesha

Testimi do të zhvillohet më datë 20/02/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/02/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

50-Specialist per Urbanistiken,Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës ,Njesia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

40- Përgjegjës Sektori, Sektori i Kontrollit Financiar dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë- Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Marinela Begaj 78 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

41-Specialist Jurist,Sektori Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Enxhi Troksi

2. Ergreta Beshi

3. Gerond Behari

4. Grisilda Allamani

5. Parisien Kruja

6. Rigels Murataj

7. Sindi Margjegja

8. Tedi Hibraj

 

Testimi do të zhvillohet më datë 23/01/2023, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/01/2023 , ora 11:00 Bashkia Tiranë.