BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

48-Specialist Biblioteke,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative,Njësia Bashkiake Nr.9,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

49-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente,Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

36-Drejtor,Drejtoria Juridike,Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit,Kategoria II-b

Kandidati fitues është:

1. Jonida Rudaj 88 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

42-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Hedhjes së të Dhënave në Sistemet e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore ,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Ejona Zela

Testimi do të zhvillohet më datë 30/01/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/01/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

43-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Koordinimit dhe Bashkërendimit të të Dhënave,Drejtoria e Koordinimit, Monitorimit,Bashkërendimit të Rindërtimit , Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Shpetim Mukaj

Testimi do të zhvillohet më datë 30/01/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/01/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

44- Përgjegjës Sektori ,Sektori i Lejeve dhe i Kontratave, ,Drejtoria e Koordinimit,Monitorimit,Bashkërendimit të Rindërtimit , Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Donald Lutaj

Testimi do të zhvillohet më datë 30/01/2023, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/01/2023 , ora 11:00 Bashkia Tiranë.