BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Përgjegjës Sektori,, Sektori i Energji Telekomunikimit, Drejtoria e Rrjeteve,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Lëvizja paralele njofton se per pozicionin:

 

Përgjegjës Sektori,Sektori i Kontrollit Financiar dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

Nuk ka kandidatë fitues.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

 

Specialist,Sektori i Zhvillimit,Drejtoria e Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit, Inovacionit dhe te Dhenave , Kategoria III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

Megi Peca

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Drejtor,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore,Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.