Bashkia Tiranë, rezultatet e verifikimit paraprak

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

113-Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike , Lagje 12, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ebi Allko

2. Elvis Muca

3. Klodian Disha

4. Sidorela Isufi

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 122 Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit dhe Koordinimit me Donatoret, Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Oneda Bushi

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

  • 135-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse – Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.8, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arjana Duraku

2. Artenisa Alushi

3. Besmir Lumani

4. Erjon Palla

5. Iva Bezhani

6. Marsida Liço

7. Matea Bregasi

8. Shpresa Muha

9. Ylli Beqiraj

Testimi do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

  • 126-Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Ilda Qazimllari

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

  • 129 -Përgjegjës Sektori,Sektori i Planifikimit, Statistikave dhe Monitorimit të Procedurave,Drejtoria e Prokurimeve Administrative dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithsme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Algerta Milo

Bekim Mulaj

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 123-Drejtor, Drejtoria e Monitorimit Financiar të Ndërmarrjeve dhe Sha-ve,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Eva Osmani

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 124-Përgjegjës Sektori,Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural ,Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit,Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Elga Kaloçi

Hekuran Balla

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë

 

  • 125-Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit te Puneve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Anjeza Çallpani

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë