BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

  • 157 -Specialist për Urbanistikën,Sektori i Shërbimeve Publike , Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr. 5 , Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar