BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon:

  • 150- Specialist i Njesise së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit , Njësia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 154- Drejtor, Drejtoria e Lejeve për Zhvillimin e Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit , Bashkia Tirane, Kategoria II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 155- Drejtor, Drejtoria e Studimit dhe Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 156- Përgjegjës Sektori, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria: II-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 151- Përgjegjes Sektori, Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Tirane, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 153- Drejtor, Drejtoria e Makroplanifikimit Vendor, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

  • 152- Specialist ,Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Pergjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Bashkia Tirane, Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar