BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Pranim nga Jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 135-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse – Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.8, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidatët e kualifikuar janë

1. Arjana Duraku

2. Artenisa Alushi

3. Besmir Lumani

4. Erjon Palla

5. Iva Bezhani

6. Marsida Liço

7. Matea Bregasi

8. Shpresa Muha

9. Ylli Beqiraj

Testimi do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 12:00