Bashkia Tiranë, rezultatet e verifikimit final

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 132 Përgjegjës Sektori,Sektori i Menaxhimit të Terreneve Sportive, Drejtoria e Sportit,Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është: 1. Trendafil Brati

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.

  • 133-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është: 1. Mikel Karaj

Testimi do të zhvillohet më datë 21/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.