Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit final

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 127-Përgjegjës Sektori,Sektori i Dizajnit dhe Produktit Kreativ,Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Xhaferr Xeka

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 128-Përgjegjës Sektori,Sektori i Publikimeve Digjitale,Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Ardiana Hoxha

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 130-Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.11, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë:

1. Albulena Tamo                            21. Jona Dusha

2. Alvisa Toska                                 22. Joneda Ndoni

3. Anisa Boka                                   23. Klaudia Ndoci

4. Armand Qoqja                             24. Krista Shehaj

5. Beklie Koltraka                            25. Luisa Keta

6. Danjela Derja                               26. Marsida Liço

7. Delinda Muçollari                       27. Matilda Dhana

8. Doljana Velia                               28. Megi Bajziti

9. Drilona Sylaj                                29. Melisa Rusi

10. Elda Morina                               30. Mereme Sina

11. Elda Disha                                   31. Ornela Quku

12. Emiljano Boci                             32. Romina Tafaj

13. Erjola Lame                                 33. Romina Tafaj

14. Erjon Palla                                   34. Romir Islamaj

15. Eva Fera                                        35. Samuel Dogjani

16. Fabjola Ahmeti                            36. Shkëndiana Hazizolli

17. Flaura Mersini                              37. Shpresa Muha

18. Flogert Muça                                 38. Vanesa Cako

19. Iris Erebara                                    39. Zerina Tamo

20. Iris Hysa

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 131-Përgjegjës Sektori,Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Kontratave e Marrëveshjeve,Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Liçensimit, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Bekim Mulaj

2. Elda Disha

2. Erjola Lame

3. Erjon Palla

Testimi do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.