Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit final

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 117-Drejtor i Përgjithshëm ,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati i kualifikuar është: Anisa Mançe Lila

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 119-Drejtor i Përgjithshëm,Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA dhe Emergjencave Civile,Bashkia Tiranë, Kategoria II-a

Kandidati  i kualifikuar është: Kostandin Budurushi

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 118-Drejtor, Drejtoria e Prokurimeve të Infrastrukturës Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Kandidati i kualifikuar është: Entela Kruja

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 121-Përgjegjës Sektori,Sektori i Diasporës dhe Migracionit,Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati i kualifikuar është: Suada Marku

Testimi do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë.