Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit final

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 137- Drejtor,, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Kandidati  i kualifikuar është: Ami Çarçani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/03/2024, ora 13:00 Bashkia Tiranë

 

  • 134-Pergjegjes Sektori, Sektori Zbatimit dhe i Monitorimit të Politikave dhe Konceptimit të Akteve,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm ,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati  i kualifikuar është: Tahir Batalli

Testimi do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/03/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 136-Përgjegjës Sektori,Sektori i Partneriteteve Strategjike, Drejtoria e Partneriteteve Strategjike, Diasporës dhe Migracionit, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.