Bashkia Tirane, Rezultatet e verifikimit final

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 113-Specialist për Urbanistikën,Sektori i Shërbimeve Publike , Lagje 12,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Anisa Osmani

2. Dritan Lesaj

3. Ebi Allko

4. Edlira Dervishi

5. Elvis Muca

6. Klodian Disha

7. Livjan Myrto

8. Pamela Tola

9. Rejmona Baholli

10. Sidorela Isufi

11. Silva Ndoca

Testimi do të zhvillohet më datë 4/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 113-Rezultatet e verifikimit final