Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit final

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 127- Përgjegjës Sektori,Sektori i Dizajnit dhe Produktit Kreativ,Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

  • 114- Drejtor,Drejtoria e Monitorimit të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Monitorimit të Punëve Publike,Bashkia Tiranë, Kategoria II-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë : 1. Gentian Myrta

Testimi do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë

 

  • 116- Përgjegjës Sektori, Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore, Rekrutimit dhe Procedurave, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë 1. Alesia Metalla 2. Bekim Mulaj

Testimi do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 115- Drejtor i Pergjithshem,Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirane, Kategoria: II-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë 1. Berta Piro

Testimi do të zhvillohet më datë 11/03/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/03/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 110 Përgjegjës Sektori,Sektori i Koordinimit të Projekteve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Alma Kordoni 81 pikë

 

  • 128- Përgjegjës Sektori,Sektori i Publikimeve Digjitale, Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Përgjithshme e Medias dhe Komunikimit, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 135 Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse – Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.8,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 130 Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.11, Kategoria IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 131 Përgjegjës Sektori,Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Kontratave e Marrëveshjeve,Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Liçensimit, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.