Bashkia Tirane, Rezultatet e verifikimit final

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

99- Përgjegjës Sektori,Sektori i Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

96- Specialist, Sektori i Përshkrimeve të Punës dhe Masave Administrative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit të Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia TIranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Albo Kasa 18. era luli 35. Merita Tuci

2. Ana Vrapi 19. Erinda Xhelili 36. Merita Shimaj

3. Anxhelina Koleci 20. Ervin Habazaj 37. Nurela Divintari

4. Aulona Çollaku 21. Fjoralba Muka 38. Olsa Smokthina

5. Besmir Bano 22. Fjordi Rroshi 39. Ornela Quku

6. Besmira Duro 23. Genti Dollaku 40. Rezjona Baja

7. blerta sofi 24. Geri Dorzi 41. Silva Lala

8. Borana Lalaj 25. Gëzim Lipe 42. Silvana Gogo

9. Brikena Shehu 26. Iden Morina 43. Sindi Hatillari

10. Brikena Sinanaj 27. Jetmir Vani 44. Teuta Pataj

11. denisa islami 28. Klara Jahaj 45. Ueida Toqi

12. Denisa Manja 29. Loreta Haka 46. Vjollca Dedolli

13. Egest Ruçi 30. Manjola Metani 47. Xhilda Luzi

14. Elvis Mançja 31. Marius Sulaj 48. Xhoela Balla

15. Endrit Faqekuqi 32. Marjus Lipo 49. Xhulia Sheshi

16. Enkelejda Mirçe 33. Marsilda Lika 50. Xhuliana Kambo

17. Enxhi Hyka 34. Matilda Dhana

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 11/12/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/12/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

100- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Pritjeve Zyrtare, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

LISTA PERFUNDIMTARE E PJESMARRESVE NE TESTIMIN E POLICISE BASHKIAKE
Testimi me shkrim do te zhvillohet në datën 13.12.2023 në ambjentet e Bashkisë Tirane sipas orareve të përcaktuara në listen e mëposhtëme

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

4 Lista Perfundimtare testim me shkrim