BASHKIA TIRANE ,REZULTATET E VERIFIKIMIT FINAL

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Lëvizja paralele njofton se per pozicionin:

55- Përgjegjës Sektori, Sektori i Investimeve në Objektet Publike e Civile, Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike,Drejtoria e Përgjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Vasja Dishnica 80 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

48- Specialist Biblioteke,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative,Njësia Bashkiake Nr.9,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ada Elezi

2. Alesia Teqja

3. Armando Vaka

4. Asllan Ypi

5. Eni Rushitaj

6. Enkela Bazaj

7. Ersilda Neziri

8. Juxhin Koromani

9. Mario Daku

10. Mirsila Hoxha

11. Rexhina Muzhika

12. Rozana Cenaliu

13. Sidorela Kola

14. Sonia Toska

15. Sonja Petrela

16. Valmira Hoxha

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

52- Përgjegjës Sektori,Sektori i Regjistrimit dhe Raportimit për Aktivet, Drejtoria e Financës,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Evis Cikopana

Testimi do të zhvillohet më datë 6/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

53- Përgjegjës Zyre,Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës,Njësia administrative Krrabë, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alban Zeneli

Testimi do të zhvillohet më datë 6/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6/03/2023 , ora 13:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

54- Përgjegjës Sektori,Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, ,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit , Inovacionit dhe të Dhënave , Bashkia Tiranë , Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Arvenola Shukulli

Testimi do të zhvillohet më datë 9/03/2023, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

46- Drejtor,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore,Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane,Kategoria II-b

Kandidati fitues është:

Nuk ka kandidatë fitues.

 

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Pranim nga Jashtë njofton se per pozicionin:

46- Drejtor,Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Emergjencave Natyrore,Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Bashkia Tirane,Kategoria II-b

Kandidati fitues është:

· Arnis Hoxha 83 pikë

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

47- Përgjegjës Sektori,, Sektori i Energji Telekomunikimit, Drejtoria e Rrjeteve,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Greta Dhaskali 80 pikë

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

49- Përgjegjës Sektori ,Sektori i Menaxhimit të Situatave Emergjente,Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse,Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike,Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Marianthi Pesha 81 pikë

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

56- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Bërzhitë,Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Eriola Ferati

2. Fabiola Murati

3. Gerond Behari

4. Grisilda Allamani

5. Kostandina Zguro

6. Pamela Senka

7. Rigels Murataj

 

Testimi do të zhvillohet më datë 20/03/2023, ora 10:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

59- Specialist,Sektori i Qeverisjes dhe Menaxhimit të Kërkesave,Drejtoria e Teknologjisë së informacionit dhe Komunikimit,Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së informacionit,Inovacionit dhe të Dhënave-Bashkia Tiranë , Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Suela Losha

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/03/2023 , ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

60- Specialist i Mbrojtjes së Femijeve,Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit ,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë, Kategoria IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane , ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

61- Specialist,Sektori për Hartimin e Pagave dhe Strukturave Organizative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit te Stafit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Klementina Nuka

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/03/2023 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.