Bashkia Tiranë Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

 1. 588- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sportit ne Komunitet, Drejtoria e Sporteve, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 1. Bedri OmuriIntervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21/10/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë
 2. Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve: 
  1. 589-Specialist per Urbanistiken- Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Dajt , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a 

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  1. Alma Koci
  2. Ardiana Luli
  3. Arnisa Lushaj
  4. Eda Gega
  5. Eneida Hoxha
  6. Entela Shehaj
  7. Ergys Doraci
  8. Eva zeneli
  9. Fabiona Demucaj
  10. Fatbardha Toci
  11. Gerlad Gerald
  12. Klodjan Rama
  13. Mira Qystri
  14. Monika Rukia
  15. Olsi Suloavdulaj
  16. Ornela Rexha
  17. Silva Ndoca (tafaj)

  A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23/10/2020 0 ora 13.00 Bashkia Tiranë

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/10/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

  Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

   

  1. 592-Drejtor i Pergjithshem – Drejtorie e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a 

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  1. Frida Pashako

  A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29/10/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 3. Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. 580-Specialist – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Administrative Berzhite, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

  Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

  1. Aurel Sallaku76 pikë
  2. Enxhi Çela72 pikë
  3. Kejsi Ajazi71 pikë