Bashkia Tiranë Rezultatet e verifikimit

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 585- Specialist – Sektori i Koordinimit,Koncesioneve dhe Marredhenieve Ligjore, Drejtoria e Menaxhimit te Investimeve te Huaja, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Anjeza Asameni
2. Driten Vishe
3. Hermes Qorri
4. Iris Bilali

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16/10/2020 ora 12.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 583- Pergjegjes Sektori i Njesise se Mbrojtjes se Femijeve ne Drejtorine e Mbrojtjes dhe Perfshirjes Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tirane, Kategoria e Pages III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Isabela Hoxha
2. Jonita Kabashi
3. Mimoza Prengzaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12/10/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 576-Specialist – Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Olta Dervishi76 pikë
2. Elio Hoxhaj74 pikë
3. Ylian Coadari73 pikë

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 578-Specialist – Sektori i Koordinimit të Investimeve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Megi Hasamataj82 pikë
2. Malvina Stafa81 pikë
3. Kristi Roshanji78 pikë
4. Lozjan Kapllani78 pikë
5. Klaudia Cenomeri77 pikë
6. Nensi Bardha76 pikë
7. Sonila Celaj75 pikë
8. Kevin Kamberi74 pikë
9. Migena Nikolli74 pikë
10. Jola Gace73 pikë
11. Eda Gega72 pikë