BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

112- Përgjegjës Sektori, Sektori i Programeve dhe Projekteve Smart, Drejtoria e Inovacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit Inovacionit dhe të Dhënave, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

113- Specialist për Urbanistikën,Sektori i Shërbimeve Publike , Lagje 12,Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

111- Specialist Jurist,Sektori i Shërbimeve Mbështetese, Njësia Administrative , Njësia Bashkiake 5,Bashkia Tiranë, Kategoria : III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1. Alfrida Shaha

2. Era Luli

3. Erjon Palla

4. Ermana Balla

5. Euljan Eskiu

6. Guina Myrta

7. Ivana Horanlliu

8. Joneda Ndoni

9. Lediana Myrteveliu

10. Martine Marku

11. Mateo Hoxha

12. Nertila Nuraj

13. Nurela Divintari

14. Shkëndiana Hazizolli

15. Vanesa Cako

16. Xheni Cane

 

Testimi do të zhvillohet më datë 19/02/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22/02/2024 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

107- Përgjegjës Sektori Shërbime Mbeshtetëse,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.3, Bashkia Tiranë- Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

1- Zerina Toptani 80 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Përgjegjës Sektori,Sektori i Koordinimit të Projekteve të Huaja, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja,Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.