BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

1. 571- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. 572- Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Peze, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. 573-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Peze, kategoria e pagës IV-a;

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit