BASHKIA TIRANE, REZULTATET E VERFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te ligjit nr.139/2015, “Per veteqeverisjen vendore”, te ligjit nr.89/2022, date
15.5.1997 “Per Policine Bashkiake” VKM-se nr.452 date 26.07 .2023 “Per miratimin e rregullores
kuader te Policise Bashkiake”, VKB nr.41 date 28.04.2022 “Per numrin e Pergjithshem te
Punonjesve te Policise Bashkiake”, Bashkia e Tiranes njofton shpalljen e rezultatit te pjesmarresve
ne konkurimin per vende te lira ne pozicionet:

  •  Inspektor ne Policine e Bashkise se Tiranes

Piket e testimit Policia Bashkiake

Nr.    Emer                Piket
1 lrald Dervishaj       78
2 Gazmend Kadriaj  77.2
3 Arnando Malka    75.2
4 Anaida Hysa           72.6

5. Thanas Zereci          59
6. Albana Qurdukaj  55.6
7. Sokol Josifi           Skualifikuar TF

Fitues jane kandidatet qe kane mbi 60 pike

Kandidati ka te drejte te beje ankim me shkrim
ne Komisionin Perzgjedhes per rezultatin e
pikeve dhe renditjen ne listen fituese. Afati i
ankimit fillon brenda 5 (pese) diteve kalendarike
nga data e njoftimit te rezultatit.