BASHKIA TIRANE-NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

BASHKIA TIRANE-NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

565- Drejtor – Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme për Marrëdhëniet me Publikun dhe Jashtë, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b 565-514 njoftim fituesi