Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

62-Specialist Z A M T, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia Administrative Ndroq – Kategoria: IV-a

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

62- Shpallje SP