Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për pozicionin:

56- Specialist Jurist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

56- Shpallje SP