Bashkia Tiranë,Vend i lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

60-Specialist i Mbrojtjes së Femijeve, Zyra e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

60-Shpallje SP