BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELEBERIMIT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 ·”Per Veteqeverisjen vendore”; Ligjii nr. 7961. date
12.07 .1995, Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”: Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i  Republikes se Shqiperise”: Urdhrit Nr.30628/2 pror, date 01 .09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes’\ Vendimit Nr. 30628/3 prot, date 01 .09.2022 nga kryetari
i Bashkise Tirane “Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjiithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,  Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane:

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dh e Gjelberimit shpall procedurat per vendet  e lira te
punes:

  • 1 (nje) vend i lire pune Drejtor, Drejtoria e Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e
    Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  Bashkia Tirane