BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERlMIT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”: Ligjit nr. 7961, date
12.07. 1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”; Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise”; Urdhrit Nr.30628/2 prot, date 01.09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”, Vendimit Nr. 30628/3 prot, dare 01.09. 2022 nga kryetari
i Bashkise Tirane “Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin,  Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhc Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane,

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit shpall procedurat per vendet e lira te
punes:

  • 1 (nje) vend i lire pune Specialist, Sektori i Finances, Drejtoria e Finances dhe
    Buxhetit, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.
  • 1 (nje) vend i lire pune Specialist I zona 7, Sektori i Mirembajtjes, Drejtoria e Zhvillimit
    dbe Mirembajtjes se Gjelberimit te Qytetit.
  • 1 (nje) vend i lire pune Pergjegjes Sektori, Sektori i Zonave Rurale, Drejtoria e
    Pastrimit te Qytetit, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje 95-103