BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”,  Ligjit nr. 7961, date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar) Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise”; Urdhrit Nr.30628/2 prot, date 01.09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejrorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”; Vendimit Nr. 30628/3 prot, date 01.09.2022 nga kryetari
i Bashkise Tirane “Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane:

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit shpull procedurat per vendet e lira te
punes:

  • 1 (nje) vend i lire pune Specialist 1 (Provizor), Sektori i Zhvillimit, Drejtoria e
    Zhvillimit dhe Mirembajtjes se Gjelberimit te Qytetit, Drejtoria e Pergjithshme e
    Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.
  • 1 (nje) vend i lire pune Drejtor (Provizor), Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe
    Sherbimeve, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA TIRANE