BASHKIA TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të VKM me nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, kreu II, pika 6 dhe Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, neni 19, pika 1 dhe 2, Ju dërgojmë kërkesën për publikimin e vendeve vakante në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit.

 

Bashkëlidhur kësaj shkrese do të gjeni shpalljet për:

  • 1 (një) vend i lire pune Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit.
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR vend i lire drejtor dzhmgjq