BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”; Ligjit nr. 7961. date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”; Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise”; Urdhrit Nr.30628/2 pror. date 01.09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”; Vendimit Nr. 30628/3 prot, date:01.09.2022 nga kryetari
i Bashkise Tirane”Per Miratimin e Rregullores Per Orgauizimin, Funksionimi, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane:

Drejtoria e Pergjithsltme e Pastrimit dhe Gjelberimit shpall procedurat per vendet e lira te
punes:

  • 1 (nje) vend i lire pune Specialist (zona 8, Sektori i Mirembajtjes, Drejtoria e
    Mirembajtjes dhe Gjelberimit te Qytetit, Drejtoria e Pergjithshme  e Pastrimit dhe
    Gjelberimit, Tirane.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA