BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, Ligjit nr. 7961, date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”: Ligjit nr.44/2015 “Kodi i
Proceduruve Administrative i Republikes se Shqiperise, Urdhrit Nr.30628/2 prot, date 0 1.09.2022 per
“Miratimin e Struktures dhe Organikes si:! Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”, Vendimit Nr. 30628/3 prot, date 01.09.2022 nga kryetari i Bashkise Tirane

“Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane:

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit shpall procedurat  per vendet e lira te
punes:

  • 1 (nje) vend i lire pune Specialist 1, Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirembajtjes se Gjelberimit
    te Qytetit, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: VEND I LIRE PUNE