BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”; Ligjit nr. 7961, date
12.07 .1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”: Ligji nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise” Urdhrit Nr.30628/2 prot, date 01.09.2022 per
Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit  dhe Gjelberimit.
lnstitucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”: Vendimit Nr. 30628/3 prot, date 01.09.2022 nga Kryetari
i Bashkise Tirane “Per Miratimin e Rregullores Per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhc Gjelberimit, Institucion në
varesi te Bashkise Tirane:

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit shpall procedurat per vendin e lire te punes:

  • 1 (nje) Specialist Arkivist, Drejtoria e Burimeve Njerezore dhc Sherbimeve, Drejtoria e
    Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA TIRANE