BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E PASTRIMIT DHE E GJELBERIMIT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore te Ligjit nr. 7961 date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise (i ndryshuar)”; Ligjit nr. 44/2015 “Kodi  i
procedurave Administrative te Republikes se Shqiperise” Urdhrit Nr.30628/2 prot, date 01.09.2022 per
Miratimin e Struktures dhe Organikes se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhe Gjelberimit,
Institucion ne varesi te Bashkise se Tiranes”: Vendimii Nr. 30628/3 prot. date 01.09.2012 nga kryetari
i Bashkise Tirane, Per Miratimin e Rregullores per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe
Pergjegjesite e Administrates se Drejtorise se Pergjithshme te Pastrimit dhc Gjelberimit, Institucion ne
varesi te Bashkise Tirane:

Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe e Gjelberimit shpall proceduren per  vendet e lire:

  • 1 (nje) Pergjegjes Sektori, Sektori Flota Transport, Drejtoria e Koordinimit dhe
    Logjistikes, Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit, Tirane.
  • 1 (nje) Pergjegjes Sektori, Sektori i Zhvillimit, Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirembajtjes
    se Gjelberimit te Qytetit, Drejtoria e Pergjithshme e Pasrtimit dhe Gjelberimit, Tirane.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: PERGJEGJES SEKTORI, 783-783.26-43-45