BASHKIA TIRANË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE, VENDE TE LIRA PUNE

Ju informojmë se, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 131, datë 22.12.2023, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 50, datë 03.05.2023, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të institucioneve të varësisë”, “Kodi i sjelljes dhe etikës në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve” Nr. 1349/5 prot, datë 12.12.2023, Vendimit Nr. 987, datë 10.01.2022, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, si dhe Urdhrit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës ”, shpallen 20 (njëzet) vende të lira pune për Edukatore në çerdhe, (Kategoria/Klasa IV-b, grupi 1/2/3/4).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Dergim info Zyres se punes per 20edu 2023,dt 07.03.2024