BASHKIA TIRANE, AGJENClA E SHERBlMEVE FUNERALE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015, date 17.12.2015 “Per veteqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (te ndryshuar), Urdherin e Kryetarit te Bashkise
Tirane nr.2784 prot., date 19.01.2024 “Per miratimin e struktures dhe organikes se Agjencise se
Sherbimeve Funerale, institucion ne varesi te Bashkise Tirane”, Agjencia e Sherbimeve Funerale shpall
proceduren e konkurimit per vendet e lira te punes per pozicionin Punetor varrezash ne Njesite
Administrative, si me poshte vijon:

1 (Nje) Punetor varrezash ne Njesine Administrative Baldushk
1 (Nje) Punetor varrezash ne Njesiue Administrative Kashar
1 (Nje) Punetor varrezash ne Njesine Administrative Petrele
1 (Nje) Punetor varrezash ne Njesine Administrative Vaqarr
1 (Nje) Punetor varrezash ne Njesine Administrative Zall – Herr

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Agjencia Funerale