BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE – VENDE TE LIRA PUNE

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist Inxhinier Ndërtimi – Kategoria e pagës III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : ING NDERTIMI- A.SH.F Rishpallje per vend te lire pune

 

  • 1 (një) Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës II

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Punetor varrezash Sharre – A.SH.F Njoftim per vend te lire pune

 

  • 1 (një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Ndroq– Klasa e pagës II

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Punetor varrezash Ndroq – A.SH.F Njoftim per vend te lire pune