BASHKIA TIRANE, AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE, VEND I LIRE PUNE

Ne rnbeshtetje te Ligjit nr.139/2015, date 17.12.2015 “Per veteqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, date
12.07. 1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (te ndryshuar), Urdherin e Kryetarit te Bashkise
Tirane nr.2784 prot, date 19.01.2024 “Per miratimin e struktures dhe organikes se Agjencise se
Sherbimeve Funerale, institucion ne varesi te Bashkise Tirane”, Agjencia e Sherbimeve Funerale shpall
proceduren e konkurimit per tre vendle te lira pune per pozicionin:

  • Punetor varrezash ne Sektorin Tufine

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 776-776.5-10-12