BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, , VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionin Punëtor varrezash, klasa e pagës II, në Njësinë Administrative Zall – Bastar si më poshtë vijon:

 

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Bastar

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Punetor varrezash Zall-Bastar – SH.K.P Rishpallje per vend te lire pune