BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

Fituesi për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon: Arjana Tresa

Njoftohen fituesi i mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 04.04.2024.

 

  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

Fituesit për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon:

Shpresa Hidri

Florian Hashimi

Dhurata Çullhaj

Njoftohen fituesit e mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 04.04.2024.

 

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Baldushk

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Petrelë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Vaqarr

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Herr

Fituesit për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon:

1. Dashamir Gjoshi

2. Gëzim Nozlli

3. Lutfi Boka

Njoftohen fituesit e mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 04.04.2024.