BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

-1. Përgjegjës i Varrezave Tufinë

Fituesi për pozicionin Përgjegjës i Varrezave Tufinë është si më poshtë vijon:

  •  Z. Artur Vlashi

Njoftohet Z. Artur Vlashi për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 07.03.2024.

 

2.Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë    Totali i pikëve

1 Idriz Abdiu            28.7 pikë                       48.8 pikë                    77.5 pikë

2 Leme Mema          26.3 pikë                      46 pikë                        72.3 pikë

3 Jetmira Lila           20 pikë                         51.2 pikë                      71.2 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.

Njoftohen fituesit e mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 07.03.2024.

 

3. Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

Fituesit për pozicionin Punëtor varrezash është si më poshtë vijon:

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave  Intervista me gojë   Totali i pikëve

1 Anila Parreshi           27.3 pikë                      48.6 pikë                   75.9 pikë

2 Erjola Allmeta          26.7 pikë                       47.2 pikë                   73.9 pikë

3 Dorilda Muça            22.7 pikë                        49.6 pikë                  73 pikë

4 Alfrida Karaj              27 pikë                            45 pikë                      72 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.

Njoftohen fituesit e mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 07.03.2024.

 

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për 14 vende të lira pune shpall fituesit për pozicionin:

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Bërzhitë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Dajt

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Farkë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Krrabë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Ndroq

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Pezë

2 (Dy) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Shëngjergj

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Bastar

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë   Totali i pikëve

1 Ervis Cani                       28.0 pikë                        50.0 pikë                  78.0 pikë

2 Fatos Gjuzi                      27.3 pikë                        50.4 pikë                  77.7 pikë

3 Roland Lila                     26.7 pikë                         50.2 pikë                  76.9 pikë

4 Fatjon Beba                    28.3 pikë                         48.0 pikë                 76.3 pikë

5 Skënder Kazazi              27.7 pikë                          47.6 pikë                 75.3 pikë

6 Hamza Rrumbullaku    21.7 pikë                          52.2 pikë                  73.9 pikë

7 Shaban Duraku              22.0 pikë                         50.0 pikë                 72.0 pikë

8 Gazmend Duka              23.0 pikë                        48.6 pikë                  71.6 pikë

9 Ndriçim Sula                   21.0 pikë                        50.0 pikë                  71.0 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka

Njoftohen fituesit e mësipërm për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 07.03.2024.