BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Përgjegjës i Varrezave Tufinë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër Mbiemër: 1. Artur Vlashi

Pikët e dokumentave: 28.3 pikë

Intervista me gojë : 55.8 pikë

Totali i pikëve: 84.1 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.